نرم افزار تست سیگنال

نرم افزار تست سیگنال موبایل ، که بوسیله این برنامه اندوروید تست سیگنال موبایل ، میتوان میزان و قدرت آنتن موبایل را در محیط سنجیده و بوسیله اطلاعات واصله توسط این نرم افزار ، دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل مناسب را برای محل مورد نظر انتخاب نمود و دیگر اینکه بررسی نماییم تا اینکه از این نکته مطمِن شویم که با نصب ریپیتر موبایل در این محل ، مشکل مرتفع میگردد یا نه ، به عبارت دیگر اینکه مکان مورد نظر در قدم اول قابلیت نصب تقویت کننده آنتن موبایل را دارد یا خیر

فهرست صفحه‎های داخل نرم افزار تست سیگنال: