اجزای متشکله مسدودکننده امواج موبایل


يک دستگاه مسدود کننده امواج موبایل خیلی ساده تنها شاملسویچ on و off و یک چراغ که روشن بودن آن را نشان مي دهد ، است.

 مسدودکننده های پيچيده تر شامل سوئيچ هايي است که دستگاه جمر را در فرکانس هاي گوناگونی فعال نموده .

 

اجزاي يک جمر موبایل شامل :

پاور دستگاه یا همان منبع تغذیه : دستگاه مسدودکننده سیگنال کوچک غالبا با برق AC کار میکنند ولی نمونه های کوچکتر آن با باطری نیز کار میکنند .

آنتن فرستنده : دستگاه مسدودکننده سیگنال تلفن همراه جهت فرستادن پارازیت داراي چند آنتن است. دیوایس های پیشرفته تر دارای آنتن بیشتر بوده که بازه بيشتري را تحت پوشش قرار میدهد و جهت فرکانس هاي خاصی طراحی میشود .

 

مدارها :مهمترين جزء يک سیستم مسدودکننده موبایل دارای:


تنظیم کننده ولتاژ نوسانگر (Voltage controlled oscillator) : وظیفه ان تولید فرکانس های راديويي است که با فرکانس های موبایل تداخل ایجاد کند .

بوستر amplification) RF) يا تقويت کننده سیگنال پارازیت : فرکانس ایجاد شده در سیستم جمر موبایل را تقویت نموده و به میزان مناسب جهت مختل نمودن امواج میرسد.

 

بوجود آورنده پارازيت یا تولید کننده نویز (Noise generator) : نویز جنریتور فرکانسهای تصادفي در بازه فرکانسي خاصی ایجاد نموده و بوسیله آن سيگنال هاي دریافتی بوسیله گوشی موبایل را مختل و مسدود میکند .

 

کنترل کننده مدار (Tuning circuit) : سیگنال را تحت نظر گرفته و در آن مسدودکننده سيگنال با فرستادن ولتاژ خاصی به نوسانگر پخش مي کند .