در نقاطی که سیگنال آنتن موبایل در آنجا موجود نیست ولی در نزدیکی آن وجود دارد ، راهکارهای متعددی جهت پوشش دهی سیگنال وجود دارد . 

کاری که باید صورت گیرد اینست که ابتدا یک سیگنال سالم را به محیط مربوطه برسانیم ، یعنی با استفاده از یک ریپیتر آنتن موبایل یک وات سیگنال را به محدوده مورد نظر برسانیم ، 

امکان این وجود دارد با همین سیگنال ارسالی ، محیط هایی از مکان مورد نظر را که مشکل آنتن موبایل و مکالمه دارند را برطرف نماییم ولی برخی مکانها همجنان ضعف سیگنال موبایل دارند . 

حال میتوان آنتن گیرنده امواج را که ممکن است از نوع آنتن لگاریتمی و یا یاگی بوده ، در مسیر امواج موبایل ارسالی از سیستم ریپیتر اول قرار داد و بعنوان ورودی سیگنال تقویت کننده های دیگر ، از آنها بهره جست .