اصولا آنتن گیرنده ، مهمترین قسمت یک تقویت انتن موبایل است ، زیرا ورودی سیگنال در دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل بسیار مهم است . همانطور که دستگاه های تقویت انتن موبایل دارای مدل های مختلف و تک باند و دو باند دارد ، انتن های گیرنده هم تک باند و دوباند بوده و هر انتن گیرنده مناسب بازه فرکانسی خاصی طراحی شده ، به عنوان مثال بازه گیرندگی بین 880 تا 2100 و .....

پس الزاما یک انتن گیرنده تک باند ، مناسب یک دستگاه تقویت کننده تک باند بوده و به همین منوال یک انتن گیرنده دوباند مناسب دستگاه تقویت کننده دوباند است . 

 

                                                                                                          گیرنده تقویت کننده انتن موبایل تک باند     

                                                                                               گیرنده تقویت انتن تک باند                  

                                                                                                              گیرنده تقویت کننده انتن موبایل دوباند

                                                                                                      گیرنده تقویت انتن موبایل