برای تقویت گیرندگی مودم های 4g  و 3g   در صورتیکه سطح گیرندگی در فاصله نزدیکی از شما مناسب است ، میتوان با استفاده از یک پنل گیرنده سیگنال و کابل و یک کابل رابط ، سیگنال را از مکان مورد نظر به مودم خود برسانید و سطح گیرندگی مودم را تقویت نمایید .

تنها توجه داشته باشید که طول کابل انتقال نباید زیاد بوده و اگر هم بالاجبار زیاد شد ، از کابل با جنس مناسب مانند کابل KSR 400  ویا کابل  LMR 400 و یا کابل RG213 استفاده نمایید . 
                                                                                        منبع : http://mobileamplifiers.mihanblog.com