راهنمای نصب

جهت نصب سیستم تقویت امواج موبایل ابتدا باید مکان هایی را که برای آنتن دهی در اولویت هستند را انتخاب نماییم . سپس نسبت به مکان انتخابی مسیر ورود کابل از آنتن گیرنده را مشخص نماییم .آنتن گیرنده امواج تلفن همراه که غالبا یا از نوع آنتن یاگی است و یا از نوع آنتن لگاریتمی میباشد را در نزدیک ترین محل نسبت به مکان تعیین شده قرار میدهیم .از ویژگیهای محل تعیین شده جهت نصب آنتن گیرنده سیگنال موبایل این است که در آن نقطه قادر باشیم که یک مکالمه سالم و بی نقص را انجام دهیم .در غیر اینصورت باید محل قرار گیری آنتن دریافت کننده امواج را عوض کرده و نقطه ای دیگر را جایگزین کنیم .پس از مرحله نصب آنتن لگاریتمی و یا آنتن ذوزنقه ای سیگنال را بوسیله کابل به محل مورد نظر انتقال داده و وارد دستگاه افزایش دهنده سیگنال و یا بوستر موبایل میکنیم .معمولا بوسترها دارای نشانگرهایی جهت مشاهده و بررسی سیگنال ورودی میباشند که میتوان بدین وسیله سیگنال ورودی را بررسی کرد .پس از حاصل شدن اطمینان از اینکه ورودی دستگاه مناسب است ، آنتن فرستنده را نصب نموده و با چند تماس ، سطح بازدهی دستگاه را تست مینماییم .