پروژه های انجام شده

این دسته ، نمونه پروژه های انجام شده تقویت کننده آنتن موبایل و محدوده هایی است که در آن ، مشکل آنتن ندادن موبایل توسط شرکت موبایل آمپلی فایر ، مرتفع گردید . پروژه های متعددی شامل تقویت آنتن دهی چندین شرکت و نمونه کارهای تقویت آنتن موبایل دفاتر اداری و منازل مسکونی

فهرست زیر شاخه‎های داخل پروژه های انجام شده:

فهرست صفحه‎های داخل پروژه های انجام شده: