شرکت ماکیان به دلیل موقعیت آن و قرار گرفتن در محدوده پست نسبت به دیگر ساختمانها ، دارای ضعف انتن در تمام محدوده اداری آن شرکت بود که پس از نصب این سیستم های افزایش انتن دهی در این شرکت ، مشکل خط ندادن موبایل در ان شرکت برطرف گردید