شرکت البرز تات که مجری پروژه ایران مال واقع در انتهای اتوبان همت میباشد ، بدلیل مستقر کردن دفاتر اداری خود ، در زیر یکی از طبفات این مجمتع با مشکل ندادن آنتن موبایل مواجه بود که شرکت موبایل آمپلی فایرز با نصب دستگاه تقویت امواج موبایل در این محدوده ، کلیه کانکس های این شرکت را تحت پوشش آنتن موبایل قرار داد .