بازارچه در شهرک اکباتان بدلیل اینکه ،

دور تا دور بازارچه را ساختمانهای مسکونی احاطه کرده اند و نزدیک به این فضا دکلی نصب نیست و تمامی دکلهای مخابراتی در خارج از محیط شهرک میباشد ، آنتن دهی موبایل در این محدوده بسیار ضعیف میباشد ، بطوریکه در داخل پاساژ ضعف آنتن دهی موبایل بسیار مشهود بوده و امکان برقراری تماس در آن محل وجود نداشت . 

با نصب تجهیزات تقویت امواج موبایل در این پاساژ ، سرتاسر راهروها دارای پوشش گشته و امکان تماس برقرار گردید .

دستگاههای تقویت انتن موبایل بکار رفته در این مجموعه ، تقویت کننده دوکانال 23 دی بی بوده و وبا تعداد دو دستگاه افزایش آنتن دهی موبایل ، این شرکت توانست این مجموعه را پوشش دهی موبایل نماید .