تقویت آنتن موبایل همراه اول 

ساختمان اداری شرکت ارک نوین در شهرک صنعتی شمس آبد با نقصان سیگنال موبایل مواجه بود که با نصب سیستم های تقویت آنتن موبایل در این مجموعه ، مشکل آنتن موبایل در این مجموعه مرتفع گردید . 

این شرکت در خ نگارستان  ، خ ابان 3 واقع بود .