رفع مشکل مکالمه در ساختمان گروه مفتاح رهنورد 

این شرکت ، یکی از واردکنندگان خوش نام صنعت خوردو در کشور است که در خ فاطمی واقع شده است و ساختمان اداری آن دارای 8 طبقه میباشد که در کلیه طبقات این شرکت بدلیل نوع سازه بکاررفته در آن ساختمان و شرایط و محل استقرار دکل های مخابراتی ، آنتن دهی همراه اول مختل بوده و امکان مکالمه با تلفن همراه در این دفاتر امکانپذیر نبود . 

پس از بازدید اولیه و براوردهای به عمل آمده از این مجموعه ، سیستم های تقویت آنتن دهی موبایل دوباند به این مجموعه پیشنهاد شد که پس از نصب دستگاههای تقویت کننده آنتن موبایل و قراردادن بوستر تقویت آنتن موبایل در طبقات و نصب فرستنده سیگنال موبایل ، مشکل انتن ندادن موبایل در این مجموعه ، مرتفع گردید .  

                                                                                                          ساخت تقویت کننده آنتن موبایل