راهنمای نصب

جهت نصب سیستم تقویت امواج موبایل ابتدا باید مکان هایی را که برای آنتن دهی در اولویت هستند را انتخاب نماییم . سپس نسبت به مکان انتخابی مسیر ورود کابل از آنتن گیرنده را مشخص نماییم . آنتن گیرنده امواج تلفن همراه که غالبا یا از نوع آنتن یاگی است و یا از نوع آنتن لگاریتمی میباشد را در نزدیک ترین محل نسبت به مکان تعیین شده قرار میدهیم . از ویژگیهای محل تعیین شده جهت نصب آنتن گیرنده سیگنال موبایل این است که در آن نقطه قادر باشیم که یک مکالمه سالم و بی نقص را انجام دهیم .در غیر اینصورت باید محل قرار گیری آنتن دریافت کننده امواج را عوض کرده و نقطه ای دیگر را جایگزین کنیم . پس از مرحله نصب آنتن لگاریتمی و یا آنتن ذوزنقه ای سیگنال را بوسیله کابل به محل مورد نظر انتقال داده و وارد دستگاه افزایش دهنده سیگنال و یا بوستر موبایل میکنیم . معمولا بوسترها دارای نشانگرهایی جهت مشاهده و بررسی سیگنال ورودی میباشند که میتوان بدین وسیله سیگنال ورودی را بررسی کرد . پس از حاصل شدن اطمینان از اینکه ورودی دستگاه مناسب است ، آنتن فرستنده را نصب نموده و با چند تماس ، سطح بازدهی دستگاه را تست مینماییم .