تیم ما در یکی دیگر از پروژه های انجام گرفته ، ساختمان اداری واقع در شرکت هوایار را مورد پوشش سیگنال موبایل قرار داد . دو طبقه اداری که از ضعف سیگنال 3G رنج میبرد بوسیله تیم این شرکت و با سیستم های دوکاناله 900-2100 مورد پوشش قرار گرفت .