ساختمان بانک دی ، در خیابان وزرا ( خالد اسلامبولی ) که مجموعا 8 طبقه اداری و 4 طبقه پارکینگ بود از دیگر پروژه های انجام شده توسط شرکت ماست . 

منظقه وزرا بدلیل وجود دکل های متعدد که جهت بهبود پوشش سیگنال موبایل منطقه نصب شده است ، دارای تداخل فرکانسی میباشد . 

کلیه طبقات این بانک نیز قادر به مکالمه مناسب نبودند که پس از نصب سیستم تقویت آنتن دهی در تمامی طبقات این بانک ، مشکل مرتفع گردید و کارمندان قادرند که از یک مکالمه بدون نقص لذت ببرند .