شرکت پترو پارس از دیگر مشتریان شرکت موبایل آمپلی فایر است که طبقات فاقد آنتن و طبقاتی که دارای مشکل انتن کاذب بودند ، توسط کارشناسان این شرکت مشکل آن مرتفع گردید